Monthly Archives ژانویه 2022

مهره مار هندی دابویا

“پرورش شاه کبرا و مار”.

در واقع اینها فقط مشتی باورهای بی اساس است. مهره مار تکه اصلی استخوانی است که مارها هنگام خرید مهره مار پشت گردن مار روی زمین می افتند. مهره مار را بخرید چون کبری هندی بزرگ است، مهره آن نیز بزرگ و به اندازه پنجه است. در دسته سوم تولید دانه های مار است که شامل خرید مهره مار، پرورش کبرا و پرورش افعی می شود. مهره مار دابویا مهره مار هندی شاه کبرا دارای چندین گونه مختلف است که رایج ترین آنها بذر کشت شده شاه کبرا و قیمت آن 350 هزار تن است...