Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات زنجان را بشناسید

قسمت اعظم شهر زنجان را غیر مسکون و مخروبه ذکر نموده و حصار شهر را غیرقابل تعمیر دانسته و مینویسد: «در شب هنگام به محلی رسیدیم که به زنجان معروف است و بیشتر قسمتهای این شهر غیر مسکون است اما گویی که در گذشته این شهر یکی از بزرگترین شهرهای ایران بودهاست.

صنایع دستی زنجان ملیله کاری

جمعیت ماسوله طی ۶۰ سال گذشته کاهش یافتهاست. این پل ۴۰۰ ساله که در زمان شاهعباس صفوی ساخته شده در سال ۱۳۷۶ در فهرست آثار تاریخی کشور قرار گرفت...